วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและทำงานจริงของนักศึกษา รองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และนวัตกร
2. เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อชุมชน และสังคม
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการกับประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การวิจัย ที่ปรึกษา การบริการวิเคราะห์ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดอบรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรายได้ และนำกลับมาพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน


ตั้งอยู่ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)
เป็นโรงงานที่จัดสร้างขึ้นตามมาตรฐานการผลิตที่ดี
เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและทำงานจริงของนักศึกษา รองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และนวัตกร

ข่าวและกิจกรรม

July 15, 2020

โรงงานต้นแบบด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน

July 4, 2020

ห้องปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวน 30 คน
April 28, 2020

เครื่องมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน